Právna poradňa: Rozvod manželstva

Please enter banners and links.

Dobrý deň, 

rada by som Vás poprosila o radu ohľadom rozvodu manželstva. Som vydatá už takmer 9 rokov, s manželom máme 6 ročnú dcéru. Približne pred rokom sa manželovo správanie ku mne a rodine výrazne zmenilo, zrejme to bolo z dôvodu zmeny zamestnania a veľkého pracovného zaťaženia. V práci trávi väčšinu času, chodí neskoro večer domov, často odchádza na služobné cesty. Myslím si však, že má pomer s inou ženou, a preto uvažujem nad rozvodom. Vedeli by ste mi prosím poradiť, aké  sú podmienky a kroky vedúce k rozvodu??

Ďakujem.

Simona

 

Milá Simona,

byť dobrým manželom alebo manželkou je niekedy veľmi zložité. Žijeme v hektickom a uponáhľanom svete. Hodnoty ako šťastie, zdravie a láska zvykli byť na prvom mieste. So zvyšujúcimi sa nárokmi spoločnosti sa mnohokrát menia aj naše priority. Ženieme sa za úspechom, kariérou a zabúdame, že aj na spolunažívaní v manželstve treba pracovať.

Manželstvo je právny akt, ktorý vzniká na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia muža a ženy uzavrieť manželstvo.  Manželstvo má pre spoločnosť veľký význam . Manželstvo má predstavovať harmonické a trvalé životné spoločenstvo muža a ženy, ktoré má plniť hlavný spoločenský účel – založenie rodiny a riadna výchova  detí.

Manželia majú povinnosť spolu žiť, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Vydarené manželstvo je predpokladom harmonickej rodiny a zdravého rozvoja detí.

V dnešnej dobe však už nie je ojedinelé, keď  jeden alebo aj obaja manželia tieto svoje záväzky  nedodržujú a neplnia si povinnosti vyplývajúce z manželského stavu. To má za následok disharmóniu a nefunkčnosť manželského zväzku, čo v konečnom dôsledku vedie v mnohých prípadoch k rozvodu manželstva.

Zákon o rodine zakotvuje možnosť rozvodu manželstva. Rozvod manželstva predstavuje jediný spôsob dobrovoľného ukončenia manželstva. Manželstvo môže zaniknúť len smrťou jedného z manželov, vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho alebo rozvodom. K rozvodu manželstva môže dôjsť iba v odôvodnených prípadoch, pričom podlieha rozhodnutiu súdom.  Rozvod manželstva je krajným prostriedkom riešenia nezhôd medzi manželmi, a preto súd rozvod povolí, len  ak sú vzťahy medzi manželmi tak hlboko narušené a trvalo rozvrátené, že nie je predpoklad obnovenia manželského spolužitia.

Konanie o rozvode manželstva možno začať len na návrh niektorého z manželov. Návrh na rozvod je právny úkon jedného z manželov, ktorý musí spĺňať zákonom presne vymedzené obsahové a formálne náležitosti. Po podaní návrhu na príslušný súd sa začne súdne konanie o rozvode manželstva. Súd nariadi hlavné pojednávanie, na ktorom skúma príčiny rozvratu manželstva.

Situácia je o niečo zložitejšia, ak majú manželia maloleté dieťa, t.j. dieťa do 18 rokov. V takomto prípade je s konaním o rozvode manželstva spojené aj konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Pri rozhodovaní o rozvode manželstva musí súd vždy prihliadnuť na záujem maloletých detí. To znamená, že posúdi, ako pôsobí rozvrat medzi manželmi na deti, a v akom výchovnom prostredí budú deti vyrastať po prípadnom rozvode manželstva ich rodičov. Úprava práv a povinností rieši otázku, komu bude dieťa po rozvode zverené do osobnej starostlivosti, kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok, ako aj stanovenie výšky výživného na dieťa. Tu súd uprednostňuje, ak sa rodičia vedia dohodnúť a uľahčia sebe aj svojim deťom už aj tak dosť náročné rozvodové konanie. Ideálny príklad je prípad mladého manželského páru, ktorý po vzájomných manželských nezhodách podal návrh na rozvod manželstva na súd a zároveň sa  dohodol na striedavej osobnej starostlivosti o svojho maloletého syna. V tomto prípade dieťa nepreruší kontakt ani s jedným z rodičov, cíti, že je chcené a milované a obaja rodičia sa zároveň spoločne podieľajú na jeho výchove.

Pokiaľ sa ale bývalí partneri rozchádzajú v zlom a nie sú ochotní dohodnúť sa na pravidlách rozvodu, môže byť výsledkom  rozsiahly a obojstranne zničujúci súdny spor, ktorý bude mat negatívny dopad aj na ich maloleté dieťa.

Súd manželstvo vydaním rozhodnutia, ktorého súčasťou bude aj výrok o  úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu rozvedie. Manželstvo zaniká po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode a zároveň týmto dňom zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov k všetkým veciam, ktoré počas manželstva nadobudli ako manželia. Spoločne nadobudnutý majetok musí byť potom najneskôr do 3 rokov vyporiadaný, a to buď dohodou bývalých manželov, ktorá musí byť schválená súdom alebo rozhodnutím súdu.

Mgr. Michaela Mášiková

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Zdenka Lániková, s.r.o.

http://advokatskakancelaria.eu

Foto: FreeDigitalPhotos.net